duo_rei / Hokkaido / Hokkaido / Abashiri [Toronto, Canada]